Ograniczenie władzy rodzicielskiej – przesłanki i powody

10.03.2023

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – przesłanki i powody

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki, jakie przysługują rodzicom względem ich małoletnich dzieci. Zgodnie z art. 95 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska obejmuje przede wszystkim obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Najistotniejsze jednak w ramach władzy rodzicielskiej jest to, by jej wykonywanie zgodne było z dobrem dziecka, w przeciwnym razie zachodzi przesłanka do dokonania przez sąd określonych zmian, a w tym m.in. do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej

Zasadą jest, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, co wynika wprost z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Władza rodzicielska może zostać ograniczona wyłącznie na podstawie postanowienia sądu rodzinnego i to w określonych okolicznościach. 

Możemy mówić o dwóch rodzajach ograniczenia, pierwszy to ograniczenie władzy rodzicielskiej na skutek wniosku jednego z rodziców, drugi natomiast to ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu (kiedy to sąd rodzinny zawiadomiony zostaje przez np. policję, szkołę).

Ograniczenie władzy rodzicielskiej powoduje, że rodzic nie posiada pełnej władzy rodzicielskiej, czyli jego uprawnienia i obowiązki względem dziecka zostają w określony sposób ograniczone, tj. rodzic traci możliwość decydowania o niektórych aspektach życia dziecka (np. o nauce, wyjazdach dziecka).

Podkreślić należy, iż orzeczenie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, w przypadku zmiany okoliczności może zostać „zmienione”, tzn. sąd może przywrócić władzę rodzicielską.

Przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej

Przesłanką ograniczenia władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka. W sytuacji, gdy rodzic swoim zachowaniem lub z uwagi na wystąpienie określonych okoliczności dochodzi do naruszenia dobra dziecka, sąd może władzę rodzicielską ograniczyć. Aby zobrazować takie sytuacje, poniżej wskazane zostaną przykładowe powody ograniczenia władzy rodzicielskiej:

  • brak porozumienia pomiędzy rodzicami;
  • duża odległość pomiędzy miejscem zamieszkania dziecka a miejscem zamieszkania rodzica;
  • choroba psychiczna rodzica;
  • uzależnienie rodzica (alkohol, narkotyki, inne środki psychoaktywne);
  • odbywanie przez rodzica kary pozbawienia wolności;
  • brak utrzymywania kontaktu z dzieckiem;

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, a kontakty i alimenty

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na alimenty. Zarówno w sytuacji, gdy nie są one jeszcze zasądzone (po ograniczeniu władzy rodzicielskiej można wystąpić z pozwem o alimenty), jak i w sytuacji, gdy alimenty zostały już prawnie unormowane. Podobnie rzecz się ma do kontaktów z dzieckiem. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie tamuje, utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Jak ograniczyć władzę rodzicielską

Zdarza się, że rodzice dziecka, rozstali się i nie są w stanie porozumieć się w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej, wtedy też na skutek wniosku jednego z rodziców, sąd może dla dobra dziecka ograniczyć jednemu z rodziców władzę rodzicielską. Istotne jest, by wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej został przygotowany do sądu w sposób profesjonalny i zupełny. Od wniosku należy uiścić opłatę stałą w wysokości 100 zł. 

W zakładce wzory wniosków znajdziesz, profesjonalny wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej przygotowany przez adwokata, w ramach zakupionego produktu otrzymasz: 

  1. Szablon wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej do uzupełnienia.
  2. Instrukcję uzupełnienia wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej do uzupełnienia.
  3. Przykładowo wypełniony wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej do uzupełnienia