Kontakty z dzieckiem – kiedy i jak je uregulować

23.02.2023

Kontakty z dzieckiem – kiedy i jak je uregulować

Wskazać należy, że niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice oraz dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego zamieszkania) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Bardzo często zdarza się, że rodzice dziecka, którzy żyją w rozłączeniu (rozwiedli się, rozstali) napotykają problemy ze zgodnym ustaleniem reguł i sposobu kontaktowania się dziecka z tatą lub mamą, którzy nie mieszkają razem z nim. W takiej sytuacji konieczne staje prawne uregulowanie kontaktów.

Sposoby uregulowania kontaktów

Istnieje kilka sposobów prawnego uregulowania kontaktów:

  1. porozumienie pomiędzy rodzicami – jeżeli nie ma między Wami konfliktów i dochodzicie do porozumienia, co do sposobu i terminów kontaktów to nic nie stoi na przeszkodzie, by tak pozostało;
  2. notarialne ustalenie kontaktów – gdy jednak zaufanie pomiędzy rodzicami dziecka jest ograniczone, ale są w stanie porozumieć się to umowa może przybrać bardziej sformalizowaną formę – umowy notarialnej;
  3. ugoda przed mediatorem – jeżeli macie problem ze zgodnym ustaleniem kontaktów, to w takiej sytuacji warto powierzyć sprawę profesjonaliście, jakim jest mediator, bardzo często zdarza się, że nawet bardzo skonfliktowane strony spotykając się z mediatorem, dochodzą do porozumienia i wspólnie wypracowują rozwiązanie;
  4. sądowe ustalenie kontaktów – w sytuacji, gdy nie jesteście w stanie porozumieć się, jedyną opcją jest złożenie wniosku o uregulowanie kontaktów przez sąd, ważne jest jednak to, iż przed sądem również da się zawrzeć ugodę. Zdarza się, że strony są mocno skonfliktowane, a sąd mając duże doświadczenie w tego typu sprawach, potrafi mimo wszystko skłonić strony do ugody. Jeżeli jednak do ugody nie dojdzie, to sąd wyda postanowienie regulujące kontakty, mając na względzie dobro dziecka. Ustalone przez sąd kontakty podlegają egzekucji.

Postępowanie przed sądem w sprawie o uregulowanie kontaktów

Wszczęcie postępowania o uregulowanie kontaktów następuje na wniosek jednego z rodziców. W tym miejscu warto podkreślić, że wniosek taki musi zostać odpowiednio skonstruowany i opłacony, w przeciwnym razie z powodu braków formalnych może zostać stronie zwrócony. Sąd po otrzymaniu wniosku zbada go i jeżeli spełnia wymogi proceduralne, jego odpis doręczy uczestnikowi (tj. drugiemu z rodziców). Następnie po umożliwieniu uczestnikowi złożenia odpowiedzi, sąd zapewne wyznaczy rozprawę. Bardzo istotne jest, by na taką rozprawę stawiły się obie strony. Sąd zapyta Was, czy widzicie możliwość porozumienia, być może zaproponuje jakieś dodatkowe rozwiązania i jeżeli się na to zgodzicie, to sformułowana zostanie ugoda sądowa. Jeżeli jednak do zawarcia ugody nie dojdzie, to sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe. Zapewne zostaniecie w sprawie przesłuchani, przesłuchani zostaną też świadkowie (o ile zostaną powołani). Postępowanie w sprawie o uregulowanie kontaktów, jest postępowaniem nieprocesowym więc sąd jest uprawniony do powoływania dowodów z urzędu. W zależności, czy zajdzie taka potrzeba sąd może np. dopuścić dowód z opinii OZSS (Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych), najczęściej będzie to opinia biegłego psychologa i pedagoga i w tym zakresie zostaniecie przebadani. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd wyda postanowienie, w którym ureguluje kontakty rodzica z dzieckiem. Pamiętaj postanowienie sądu I Instancji jest nieprawomocne i można je zaskarżyć.

W zakładce wzory wniosków znajdziesz, profesjonalny wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, przygotowany przez adwokata, w ramach zakupionego produktu otrzymasz:

  1. Szablon wniosku o uregulowanie kontaktów do uzupełnienia.
  2. Instrukcję uzupełnienia wniosku o uregulowanie kontaktów do uzupełnienia.
  3. Przykładowo wypełniony wniosek o uregulowanie kontaktów do uzupełnienia