Alimenty – jak i kiedy można je podnieść

18.01.2023

Alimenty – jak i kiedy można je podnieść

W ramach niniejszego artykułu omówiona zostanie sytuacja, gdy alimenty rodzica względem dziecka zostały wcześniej uregulowane (ugodą lub na mocy wyroku sądu), a teraz zachodzi potrzeba ich podwyższenia. 

Kiedy możemy domagać się podwyższenia alimentów

Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w razie zmiany stosunków, można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przepis ten nie jest bardzo szczegółowy i nie wymienia wprost w jakich sytuacjach, możemy domagać się podwyższenia alimentów, jednak dzięki swej ogólności, daje nam możliwość szerokiej interpretacji. Przesłanką podwyższenia alimentów, jest tzw. „zmiana stosunków”. Czym jest owa zmiana stosunków? Wskazać należy, że tajemniczo brzmiąca zmiana stosunków, to sytuacja, która nastąpiła po ostatnim ustaleniu alimentów, czyli po wydaniu wyroku w sprawie alimentów lub po zawarciu ugody alimentacyjnej i która dotyczy uprawnionego do alimentów, lub zobowiązanego do alimentów.  Wymienić można trzy sytuacje, których zaistnienie łącznie lub osobno, będzie podstawą do podwyższenia alimentów:

  • możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego zwiększyły się (przykład: ojciec zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko, otrzymał awans i podwyżkę lub zmienił pracę na lepiej płatną, lub otrzymał duży majątek w spadku itp.);
  • sytuacja finansowa uprawnionego pogorszyła się (przykład: matka dziecka, która na co dzień sprawuje bezpośrednią opiekę, straciła pracę);
  • zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby dziecka (przykład: dziecko uległo wypadkowi i musi przejść kosztowną rehabilitację lub od ostatniego ustalenia alimentów minęło 5 lat, a dziecko w tym czasie stało się nastolatkiem, rozpoczęło naukę w szkole średniej itp.);

Bardzo ważne i wymagające podkreślenia jest to, iż zmiana sytuacji, o której mowa powyżej, musi mieć charakter istotny. Czy dana zmiana jest istotna, decydował będzie sąd, dokona on porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się pierwszego wyroku zasądzającego alimenty lub ugody ze stanem istniejącym w dacie orzekania o podwyższeniu alimentów. Warto więc dokładnie przeanalizować swoją sprawę i racjonalnie ją ocenić. 

Jak można podwyższyć alimenty

Podwyższenie alimentów ustalonych wcześniej wyrokiem sądu lub ugodą alimentacyjną, możliwe jest na dwa sposoby:

  • zawarcie ugody przed mediatorem (Mediacja jest całkowicie dowolna i w każdym czasie można od niej odstąpić. Warto podkreślić, że atmosfera podczas mediacji nie jest tak formalna jak w sądzie. Ugoda zawarta przed mediatorem przesyłana jest do sądu. Sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności.);
  • wystąpienie z pozwem o podwyższenie alimentów do sądu;

W zakładce wzory pozwów znajdziesz, profesjonalny wzór pozwu o podwyższenie alimentów przygotowany przez adwokata, w ramach zakupionego produktu otrzymasz: 

  1. Szablon pozwu o podwyższenie alimentów do uzupełnienia.
  2. Instrukcję uzupełnienia pozwu o podwyższenie alimentów.
  3. Przykładowo wypełniony pozew o podwyższenie alimentów.